Utbyggnaden av fibernät i Tallvik / Norra tallvik och i Bränna utförs av Eltel Networks på uppdrag av Telia / Scanova som äger fiber näten.

Om du har problem / uppgifter om återställningen, eller önskemål (Klagomål) på återställningsarbetet så ska du som boende i området alt. som markägare kontakta ansvariga entreprenörer.

Huvudentreprenad
ELTEL Networks, Anders Nylund, 070-2039012

Underentreprenör gräv / schakt
BD-Maskin, Fredrik Viljegård – fredrik@bdma.se – 070-3464909 (Skicka helst SMS, jobbar i bullrig miljö!)

Telia-fixed  EltelLOGO_CMYK_351px

För återställning av kommunal mark och kommunala vägar / infarter gäller att dessa skall återställas till ursprungligt skick. Det innebär att återställning även omfattar matjord och insådd på gräsytor och återfyllning av grus på gång/cykelvägar samt asfaltering av asfaltytor (Även infarter till fastigheter)

Huvudentreprenören åberopar anslutningsavtal (Kundavtal) som tecknats för fiberanslutning. I det avtalet framgår att återställning av grönytor (Gräsmattor) på egen tomtmark endast omfattar ‘grovåterställning’ – Det innebär att markägar som har skrivit avtal med Telia om fiberanslutning själv ansvarar för matjord och insådd på den egna marken.

Återställning i Tallvik & Bränna