Överkalix kommun påtalar uppenbara brister i pågående anläggningsarbeten inom Etapp2 / Nybyn & Allsån – Formell skrivelse har skickats till entreprenören Eltel Networks AB

Anläggningsarbeten Etapp2
Vid syn Fredag 28/9 framkom en rad brister vad avser utförande & kvalité på främst markarbeten i Nybyn & Allsån inom ’Etapp2’ – Då bristerna är OMFATTANDE väljer vi nu att inte redovisa någon specificerad lista med anmärkningar. (Risk för att felaktigheter utelämnas)

Arbetets kvalité (Generellt)
På ett flertal ställen har vi noterat felaktigt anläggningsdjup och felaktig placering främst i vägområden. Söktråd och märkband ligger ca 10cm under markytan. Detta gäller på både tomtmark och inom vägområde. OPTO rör ligger ovanför vägtrummor m.m. (Vägverkets anvisningar gäller för kabelarbeten inom vägområde)

Återställning
Entreprenören menar att plöjning / schakt ’grovåterställs’ – Vi är medvetna om att man planerar att komma efter med matjord & gräsfrö där det behövs. Problemet är att gropar som grävs INTE grävs igen ordentligt, sträckor där man plöjt saknar återställning helt, det är vår mening att arbetsområden lämnats helt UTAN återställning.

På ett flertal ställen har man grävt fram OPTO rör där vi INTE har markavtal och samtidigt har man missat att gräva till kunder med avtal. Markområden som inte direkt berörs av utbyggnaden nyttjas för framkörning / upplag utan tillstånd, körskador åtgärdas INTE.

Övrigt
Vidare har felaktig information framförts till fastighetsägare och boenden i området.  Bl.a. har det framförts uppgifter om att Överkalix kommun ansvarar för ’återställning’ vilket är helt felaktigt – Den felaktiga informationen skapar förvirring / irritation och ökad arbetsbelastning för oss.

Vi emotser skriftlig redovisning:

  • Hur avser ni som entreprenör att åtgärda påtalade brister?
  • Hur påverkas anläggningens kvalite & livslängd?
  • Hur avser ni som entreprenör att kompensera merarbete som vi utför

Överkalix 2018.10.01

Anläggningsarbeten Etapp2