Information – Optofiberprojekt ”Etapp 4” Överkalix kommun.

Nu är vi igång med detaljprojektering för Etapp 4 – ”Bredband till Byn”
Antal intresseanmälningarna har varit mycket positivt och ökar stadigt. I ‘Etapp 4’ ligger området i anslutning till väg E10 – Hällan, Kangis, Hedensbyn, Landet, Udden, Svedjan och Gyljeheden.

Vi har nu fått formellt beslut om 70% finansiering från Länsstyrelsen och är nu i processen att upphandla/avropa entreprenör för projektet.


Nu är det dags för er som vill ansluta att fylla i och skicka in anslutningsavtal och markavtal


För att komma igång behöver vi nu bindande anslutningsavtal och markavtal som vi vill ha in så snart som möjligt. Förutsättningar för en fiberanslutning är att du har skrivit på och skickat in anslutningsavtal och markavtal samt att tillräckligt antal av hushåll med fast boende tecknat bindande avtal för fiberanslutning (minst 60 %).

Om vi får in tillräckligt med avtal så är grävningarna planerade att påbörjas under vår/sommar 2019. I vilken ordning områdena byggs kommer att beslutas i samråd med entreprenören, detta för att hitta den mest effektiva arbetsgången.

För anslutningen gäller priser (engångsavgift) enl. framtagen projektbudget.
1. ANSLUTNING    (Anslutningsavgift)         16.000 kr    inkl. moms

Som alternativ, om man endast vill förbereda för en framtida inkoppling av fiber, kan man välja att endast dra fram rör (s.k. kanalisation) till fastigheten till ett reducerat avgift (Kanalisationsavgift).
2. KANALISATION    (Kanalisationsavgift)         8.650 kr     inkl. moms

Fastighetsägaren ansvara dock för den sista biten av grävningen in mot fasigheten (dock max. 20 – 25m) – anslutning mot fastigheten och installation utförs av entreprenören. Grävdjup på egen tomt rekommenderas till ca. 25 cm.

Vald engångsavgiften kommer att tas ut någon gång efter påbörjad utbyggnad (grävstart) och utgör den s.k. privata medfinansieringen av projektet.
Avgiften kommer att faktureras och kan delas upp i 4 delbetalningar (en per kvartal), om delbetalning önskas så finns detta att kryssa i på anslutningsavtalet.

Tillkommande anslutningar efter grävstart – inom projekterat projektområde – kommer att utföras utan merkostnad på fastställd anslutningsavgifterna så länge som fastigheten ”ej passerats” och/eller återfyllnad blivit gjord.

Tillkommande anslutningar – utanför projekterat projektområde – efter grävstart kan komma att utföras till självkostnads pris alt. merkostnad och beräknas av nätägaren i offert om detta är möjligt.

Anslutningsavtalet fylls i med alla uppgifter och skrivs under. Tänk på att är ni flera som äger fastigheten eller inte själv äger fastigheten så måste ägaren och/eller alla delägare skriva på markupplåtelseavtalet. Arrenderar du tomten måste fastighetsägaren godkänna markupplåtelseavtalet.

**Välj att spara ner dokumenten lokalt, öppna sedan dokumenten med adobe acrobat reader

Information om hur du fyller i anslutnings- och markupplåtelseavtal hittar du –>Här!

Läs igenom avtalen, fyll i och skriv under, skicka in anslutningsavtal och markavtal SNARAST MÖJLIGT till:

Överkalix Kommun
956 81 Överkalix

Vi kommer sedan (efter projektslut) att signera och returnera en kopia av Markavtalet.

För ytterligare information / frågor, kontakta:
IT-Kontoret Överkalix kommun
Ingemar Hansson / Bredbands samordnare

eMail: ingemar.hansson@overkalix.se
Tel: 0926-58 50 22

Uppstart etapp4 (775)