Status: Kundanslutningar PÅGÅR!

process_punkt6

Utbyggnaden i objekt 1172 omfattar (Tidigare projekt 773)
1. Nybyn
2. Allsån
3. Lomträsk

Beställa bredbandstjänster
Om din fastighet redan är ansluten så kan du nu beställa bredbandstjänster från en lång rad av leverantörer!

På zMarket hittar du alla nu tillgängliga tjänsteleverantörer – Enl. uppgift från Zitius kommer även tjänster från Telia, ComHem och Telenor att finnas tillgängliga i tjänsteportalen.

zMarket_Logga
http://www.overkalix.zmarket.se
(NOTERA ! – Du kan beställa tjänster f.o.m. 2018.12.03)

Notera: Delar av nätet är nu i drift!
Nyanslutning till opto-nätet inom projektet är fortfarande möjligt. Om din fastighet ännu inte är ansluten kan det finnas möjlighet till efteranslutning. Kontakta Överkalix Kommun / Bredbandssammordnare för prisuppgift / offert. 

Planera du markarbeten inom området?
Text och material här nedan ska anses som ‘Arkivmaterial’ och kan inte åberopas vad avser kostnader och metoder för efteranslutning, kompletterande anslutning, nyanslutning o.s.v. Kartor och skisser är material från förprojektering och anger INTE faktisk / verkligt läge för OPTO-rör. Vid markarbeten ska markägare / entreprenör / maskinförare säkerställa att arbetet kan utföras utan risk / skada på OPTO anläggningen (Se bef. markavtal) – Begär alltid ledningsanvisning på http://www.ledningskollen.se

LedningskollenLogo

Projektinformation (OBS! Arkivmaterial)

Text och material här nedan ska anses som ‘Arkivmaterial’

UPPDATERING 2020.02.11
Entreprenören meddelar att byggnation av luftopto-ledning mellan byarna Allsån & Lomträsk beräknas påbörjas vecka 7 alt. 8 – Ledningen ansluter kunder i Lomträsk till kund-noden i Allsån.

Inkoppling av kunder i Lomträsk har påbörjats, inkoppling återupptas senast Mars månad. Driftssättning av Lomträsk beräknas kunna ske runt månadsskiftet Maj/Juni

UPPDATERING 2019.08.08
Just nu pågår sammankoppling av optofiber i områdesnätet (Nybyn). Installation av kundanslutningar (Hos slutkund) påbörjas v33/34, stomfiber mellan Allsån och nybyn är delvis på plats (Luft-OPTO i stolplinge), mark kabel mellan Tallvik–>Nybyn–>Allsån planeras bli klar v.34.

Projektet dras med betydande förseningar –> Läs gärna tidigare inlägg om Etapp2

UPPDATERING 2019.06.31
Huvudentreprenören / Underentreprenör och beställaren (Överkalix kommun) har gått igenom genomförda arbeten för att säkerställa dom kvalitetsproblem som påpekats i ett tidigt skede. Det gäller främst förläggningsdjup, placering av fiberstråk, skyddsfyllning och återställning (M.a.o. ALLA arbeten som hittills utförts) – Huvudentreprenören vidhåller att en fullgod anläggning kommer att kunna levereras.

UPPDATERING 2018.10.31
Byggnationen av fibernätet i Nybyn & Allsån har ‘pausat’ – I förhållande till tidsplan så ligger hela projektet (Etapp2) nu ca. 3månader efter, alla markarbeten har avbrutits dels p.g.a. kvalitetsproblem dels p.g.a. den annalkande vintern. Entreprenören håller just på med att städa upp och inventera material.

Vår förhoppning är att byggnationen av nätet ska kunna slutföras före 2019.06.30 och att vi då ska ha ett komplett / robust & fungerande nät av god kvalite. Nätet ska efter driftssättning kunna fungera störningsfritt i många, många år.

Byggprocessen
I och med att byarna omfattas av Telias teknikskifte har utbyggnad av optofiber aktualiserats, Landsbygdsprogrammet 2016 – 2020 är klart och kommunen initierar ett projekt som i Etapp 2 projekterar utbyggnad av bredband (fiber) till Nybyn, Allsån och Lomträsk.Förberedelserna inför utbyggnaden går vidare, beslut om verkställighet är taget i KsAu. Byggnationen påbörjas under vår/vinter i samverkan med Vattefall. OPTO anläggs i stolplinje för högspänning mellan Nybyn & Allsån, kabelrör samförlläggs in till N.Tallvik. I byarna förläggs områdesnät med start ca. v22 – Läs mera om byggprocessen –>Här!

VIKTIGT! – Etapp2 – Avtalsstopp 2018.08.24
I samråd med entreprenören har vi satt ‘Avtalsstopp’ till 2018.08.24, det innebär att vi måste få in anslutningsavtal & markupplåtelseavtal före detta datum för att anslutningen av fastigheten ska kunna genomföras inom projektet och till fastställd kostnad – Avtal som kommer in efter detta datum kommer att hanteras som tillkommande anslutning och offereras kund till faktisk kostnad. (= Kunden betalar 100% av kostnaden för anslutningen)

Anslutningsavtal – KUND (Rev.103 Ifyllningsbar**)
Markupplåtelseavtal – KUND (Rev.103 Ifyllningsbar**)

**Välj att spara ner dokumenten lokalt, öppna sedan dokumenten med adobe acrobat reader

Information om hur du fyller i anslutnings- och markupplåtelseavtal hittar du –>Här!

Beslut / Byggstart
Förberedelserna inför utbyggnaden går vidare, beslut om verkställighet är taget i KsAu. Byggnationen påbörjas under vår/vinter i samverkan med Vattefall. OPTO anläggs i stolplinje för högspänning mellan Nybyn & Allsån, kabelrör samförlläggs in till N.Tallvik. I byarna förläggs områdesnät med start ca. v22 – Läs mera om byggprocessen –>Här!

Beslut klart 2017.12.04 KsAu §151 ‘Byggstart Etapp 2, bredband till byn’ – Läs mera–> beslut_etapp2.pdf
Preliminär tidsplan har sammanställts i samverkan med entreprenör – Läs mera–> prel_tidsplan_etapp2.pdf

prel_tidsplan

  • Byggstart ortssammanbindande nät våren 2018 (Vattenfall)
  • Planerad byggstart områdesnät våren 2018
  • Stödansökan BEVILJAD 2017-04-25
  • Stödansökan för Etapp 2 inskickad till Jordbruksverket 2016-06-20 (Lsty Dnr# 2016-4559)
  • Byggnationen genomförs i samverkan med Vattenfall (Planerad ombyggnation i El-Nät)
  • Planerad byggstart vår/sommar 2017
  • Projekt tidplan

Samråd enl. miljöbalken, kulturmiljölagen, andra ledningsägare, trafikverket har genomförts.

Bredbandsprojekt / Styrgrupp (Ks 2020.02.10)
Anna-Greta Brodin, Överkalix Kommun, Kommundirektör
Agneta Suikki, Överkalix Kommun, Ekonomichef
Walborg Wallström, Överkalix Kommun, Sakkunnig upphandlare
Överkalix Kommun, Bredbandssamordnare
Överkalix Kommun, IT-Chef
Niclas Hökfors, Överkalix Kommun, Politiker
Christina Hjelm, Överkalix Kommun, Politiker

Byggprojektgrupp
Överkalix kommun Bredbandssamordnare 070-1062484
Överkalix kommun IT-Chef 070-6327883
Anders Nylund, Huvud Entreprenör, Eltel, 070-824 54 25
Fredrik Viljegård, BD-Maskin (Underentreprenad) 070-3464909
Ev. repr. från byagrupp (Se nedan)

Nybyn
Projektgruppen Nybyn (Byagrupp): Torbjörn Karlsson, Anders Wikgren, Hjördis Nilsson

Allsån
Projektgruppen Allsån (Byagrupp): Bertil Larsson, Roger Henriksson, Tommy Karlsson

Lomträsk
Projektgruppen Lomträsk (Byagrupp): Alf Andersson, Anna-Karin Åström, Sune Andersson

Projekteringskartor
OBS! Detta är ‘Preliminära’ kartskisser – Detaljprojektering görs av entreprenören på plats, i direkt anslutning till byggnationen.

Nybyn Östra
Nybyn Västra
Allsån
Lomträsk

Faktura adress / Ekonomi ref.
Överkalix kommun / IT-Kontoret / Bredband / 95681 ÖVERKALIX
Ekonomi – Ref: 1101.0252
Objekt 1172

Rev. 2020.02.11