Status: Byggnation PÅGÅR!

process_punkt5

Utbyggnaden omfattar byarna: Nybyn, Allsån och Lomträsk

UPPDATERING 2018.10.31
Byggnationen av fibernätet i Nybyn & Allsån har ‘pausat’ – I förhållande till tidsplan så ligger hela projektet (Etapp2) nu ca. 3månader efter, alla markarbeten har avbrutits dels p.g.a. kvalitetsproblem dels p.g.a. den annalkande vintern. Entreprenören håller just på med att städa upp och inventera material.

Vår förhoppning är att byggnationen av nätet ska kunna slutföras före 2019.06.30 och att vi då ska ha ett komplett / robust & fungerande nät av god kvalite. Nätet ska efter driftssättning kunna fungera störningsfritt i många, många år.

Byggprocessen
I och med att byarna omfattas av Telias teknikskifte har utbyggnad av optofiber aktualiserats, Landsbygdsprogrammet 2016 – 2020 är klart och kommunen initierar ett projekt som i Etapp 2 projekterar utbyggnad av bredband (fiber) till Nybyn, Allsån och Lomträsk.Förberedelserna inför utbyggnaden går vidare, beslut om verkställighet är taget i KsAu. Byggnationen påbörjas under vår/vinter i samverkan med Vattefall. OPTO anläggs i stolplinje för högspänning mellan Nybyn & Allsån, kabelrör samförlläggs in till N.Tallvik. I byarna förläggs områdesnät med start ca. v22 – Läs mera om byggprocessen –>Här!

VIKTIGT! – Etapp2 – Avtalsstopp 2018.08.24
I samråd med entreprenören har vi satt ‘Avtalsstopp’ till 2018.08.24, det innebär att vi måste få in anslutningsavtal & markupplåtelseavtal före detta datum för att anslutningen av fastigheten ska kunna genomföras inom projektet och till fastställd kostnad – Avtal som kommer in efter detta datum kommer att hanteras som tillkommande anslutning och offereras kund till faktisk kostnad. (= Kunden betalar 100% av kostnaden för anslutningen)

Anslutningsavtal – KUND (Rev.103 Ifyllningsbar**)
Markupplåtelseavtal – KUND (Rev.103 Ifyllningsbar**)

**Välj att spara ner dokumenten lokalt, öppna sedan dokumenten med adobe acrobat reader

Information om hur du fyller i anslutnings- och markupplåtelseavtal hittar du –>Här!

Beslut / Byggstart
Förberedelserna inför utbyggnaden går vidare, beslut om verkställighet är taget i KsAu. Byggnationen påbörjas under vår/vinter i samverkan med Vattefall. OPTO anläggs i stolplinje för högspänning mellan Nybyn & Allsån, kabelrör samförlläggs in till N.Tallvik. I byarna förläggs områdesnät med start ca. v22 – Läs mera om byggprocessen –>Här!

Beslut klart 2017.12.04 KsAu §151 ‘Byggstart Etapp 2, bredband till byn’ – Läs mera–> beslut_etapp2.pdf
Preliminär tidsplan har sammanställts i samverkan med entreprenör – Läs mera–> prel_tidsplan_etapp2.pdf

prel_tidsplan

  • Byggstart ortssammanbindande nät våren 2018 (Vattenfall)
  • Planerad byggstart områdesnät våren 2018
  • Stödansökan BEVILJAD 2017-04-25
  • Stödansökan för Etapp 2 inskickad till Jordbruksverket 2016-06-20 (Lsty Dnr# 2016-4559)
  • Byggnationen genomförs i samverkan med Vattenfall (Planerad ombyggnation i El-Nät)
  • Planerad byggstart vår/sommar 2017
  • Projekt tidplan

Samråd enl. miljöbalken, kulturmiljölagen, andra ledningsägare, trafikverket har genomförts.

Bredbandsprojekt / Styrgrupp (KsAu §22 Dnr# 98-2015)
Astrid Isaksson, Överkalix Kommun, Kommunchef
Anne Jakobsson, Överkalix Kommun, Politiker
Christina Hjelm, Överkalix Kommun, Politiker
Camilla Lundmark, Överkalix Kommun, Controler
Walborg Wallström, Överkalix Kommun, Sakkunnig upphandlare
Ingemar hansson, Överkalix Kommun, Bredbandssamordnare
Göran Larsson, Överkalix Kommun, Data-IT ansvarig

Byggprojektgrupp
Bredbandssamordnare Ingemar Hansson 070-1062484
Göran Larsson, Data-IT ansvarig 070-6327883
Niklas Werndin, Entreprenör, Eltel, 070-824 54 25
Entreprenör xxxxxxxxxx
Ev. repr. från byagrupp (Se nedan)

Nybyn
Projektgruppen Nybyn (Byagrupp): Torbjörn Karlsson, Anders Wikgren, Hjördis Nilsson

Allsån
Projektgruppen Allsån (Byagrupp): Bertil Larsson, Roger Henriksson, Tommy Karlsson

Lomträsk
Projektgruppen Lomträsk (Byagrupp): Alf Andersson, Anna-Karin Åström, Sune Andersson

Projekteringskartor
OBS! Detta är ‘Preliminära’ kartskisser – Detaljprojektering görs av entreprenören på plats, i direkt anslutning till byggnationen.

Nybyn Östra
Nybyn Västra
Allsån
Lomträsk

Rev. 2018.03.15