Status: I drift! / Projektet är avslutat!
process_punkt7

Beställa bredbandstjänster
Om din fastighet redan är ansluten så kan du nu beställa bredbandstjänster från en lång rad av leverantörer!

På zMarket hittar du alla nu tillgängliga tjänsteleverantörer – Enl. uppgift från Zitius kommer även tjänster från Telia, ComHem och Telenor att finnas tillgängliga i tjänsteportalen.

zMarket_Logga
http://www.overkalix.zmarket.se
(NOTERA ! – Du kan beställa tjänster f.o.m. 2018.12.03)

Notera: Byggprojektet är avslutat! Nätet är nu i drift!
Nyanslutning till opto-nätet inom projektet är nu inte längre möjligt. Om din fastighet inte är ansluten kan det finnas möjlighet till efteranslutning. Kontakta Överkalix Kommun / Bredbandssammordnare för prisuppgift / offert. 

Planera du markarbeten inom området?
Text och material här nedan ska anses som ‘Arkivmaterial’ och kan inte åberopas vad avser kostnader och metoder för efteranslutning, kompletterande anslutning, nyanslutning o.s.v. Kartor och skisser är material från förprojektering och anger INTE faktisk / verkligt läge för OPTO-rör. Vid markarbeten ska markägare / entreprenör / maskinförare säkerställa att arbetet kan utföras utan risk / skada på OPTO anläggningen (Se bef. markavtal) – Begär alltid ledningsanvisning på http://www.ledningskollen.se

LedningskollenLogo

Projektinformation (OBS! Arkivmaterial)

Text och material här nedan ska anses som ‘Arkivmaterial’

Uppdaterad 2017.05.02 – Anläggningen är slutbesiktad och leveransgodkänd. Garantitiden om 5-år har påbörjats.

Trots slutsyn / slutbesiktning har det inkommit synpunkter på återställningsarbetet. Om något inte är som det ska, kontakta Överkalix Kommun / Data-IT, Göran Larsson 070-6327883, goran.larsson(a)overkalix.se (Byt parentes ‘a’ parentes mot ett @ i e-post adressen)

Fiberbyggnationen i området är avslutad. Vid förberedande besiktning (Inför slutbesiktning) och vid samtal med markägare framkommer att delar av entreprenaden inte utförts i enlighet med beställning. Efterarbeten såsom återställning av mark och gräsytor utförs efter semesterperioden sommaren 2016.

Pågående Vägarbeten på Vännäsvägen försvåras p.g.a. felaktig inplacering av optofiber i vägområdet (I förhållande till av Trafikverket erhållna tillstånd) – Vår bedömning är att optofibern ligger med tillräckligt avstånd från asfaltkant och med tillräckligt djup så att anläggningen kan anses ha fullgott skydd i normal drift. Problem kan uppstå vid större vägarbeten som ur grävning av större sten eller byte av vägtrummor.

Då anläggningen inte är slutbesiktad

Utbyggnad av optofibernätet påbörjades sommaren 2014, byn driftsattes vintern 2015/16. Vännäsberget är den första byn som byggts ut med optofiber i Överkalix kommun (Pilot projekt)

Byn är driftsatt och slutanvändare kan beställa tjänster via kundportal

Efter en upphandling och utvärdering under vintern 2015-2016 är Teracom AB  kommunikationsoperatör för fibernätet.

Byggentreprenaden upphandlades som totalentreprenad. Entreprenören Eltel Networks har ansvarat för genomförandet av byggnationen i sin helhet.

Byggprojektgrupp:
Överkalix kommun, Maria Henriksson, Kchef 070 – 3474026
Överkalix kommun Bredbandssamordnare 070-1062484
Överkalix kommun IT-Chef 070-6327883
Anders Nylund, Huvud Entreprenör, Eltel, 070-824 54 25
Anders Nilsson, repr. Vännäsberget, info@vannasberget.se, 070-3768956
Per-Erik Samuelsson, repr. Vännäsberget, 076-1046319
Stefan K. Karlsson, Entreprenör, Eltel, 072-7096814
Ristu Virkkunen, Toivanen Oy, Entreprenör +46 (0)70 5654864


Rev. 2016.09.08