På denna sida beskriver vi den process som sedan startas upp med projektering / projektansökan för utbyggnad av bredband i din by / ditt område.

Hela informations skriften som .pdf dokument ‘BREDBAND till byn i praktiken

process_punkt1

1. Allt startar med din intresseanmälan! – För att kunna starta upp ett projekt för att så småningom kunna bygga ut bredband så måste det finnas ett antal intresserade i din by / ditt område. (Någon som vill ha bredband via t.ex. optofiber)

Gör din intresseanmälan –> Online!

process_punkt2

2. Förprojektering – Nästa steg är förprojekteringen, här ligger intresset i byn / området som en avgörande parameter. Förprojekteringen omfattar utarbetande av beslutsunderlag, befolkningstal, intresseanmälningar, grov kostnadsberäkning. Kommunstyrelsen fattar beslut om fortsatt projektering inför utarbetandet av projektplan och projektansökan.

Läs mera om Förprojektering –> Här!

process_punkt3

3. Verkställighet – När tillräckligt höga preliminära avslutningstal uppnåtts blir det aktuellt med projektplan och inlämning av projektansökan. Nu påbörjas även ev. upphandling av entreprenör, söka samverkan med andra ledningsägare, ansökningar om tillstånd, miljösamråd m.m. – Med alla tillstånd på plats och en beviljad projektansökan som underlag kan Kommunstyrelsen nu fattar beslut om byggstart. Nu påbörjas själva byggfasen. Den består av flera delar där detaljprojekteringen är startskottet, nu sker i praktiken all projektering och förberedande aktiviteter som t.ex. utsättning på plats inom byggområdet.

Läs mera om Verkställighet –> Här!

process_punkt4

4. Byggnation STOMME – Det första synliga tecknet på att byggnationen av bredbandsnätet har påbörjats är att det sätts ut en massa käppar och målas en massa streck på marken inom området, det är flera olika aktörer som gör detta.

Detaljprojektering av optonätet utförs i ‘fält’ för att anpassa ledningsdragning till faktiska förhållanden. Utsättning av andra ledningsägares kablar utförs för att dessa inte ska skadas när grävarbeten går igång. När man börjar med en nyanläggning av opto nät i byn / området starta man oftast samtidigt med detalj projekteringen för området, utsträckningen av stomnätet följer oftas någon annan befintlig infrastruktur som t.ex. landsvägen, va-nätet eller byavägen.

Stomnätet går igenom hela byn / området och består av slang / kablar för anslutning av områdesnätet (NOD) och för distribution till kabelskåp i områdesnätet. När man lägger ner stomnätet läggs även s.k. multiduct slang för kundanslutningar på sträckor där sådana senare ska användas för kundanslutningar. Kundanslutningar utförs inte i detta skede!

Läs mera om byggnation av STOM nätet –> Här!

process_punkt5

5. Byggnation KUNDANSLUTNING – Kundanslutningen omfattar: Framdragning av optorör (Microrör) från stomnät (Multiduct) till avlämningspunkt vid tomtgräns eller maximalt 25 meter från den byggnad som ska anslutas inom fastigheten. Vid avlämningspunkten lämnas erf. material för anslutningen. Material för kundanslutningen ingår med överenskommet antal meter optorör och skyddsband – För färdigställande av anslutning av hus/fastighet ingår även ev. håltagning samt inskarvning av opofiber samt installation av fiberkonverter / CPE

Läs mera om byggnation av KUNDANSLUTNING –> Här!

process_punkt6

6. Byggnation INKOPPLING  – Efter att kundanslutningen har färdigställts är anslutningspunkten den plats där opto fibern avslutas i fiberkonverter (CPE) i / vid ansluten byggnad.
Nästa steg i processen är driftssättning.

process_punkt7

7. Nätet är nu driftssatt och klart! – Kunderna kan nu beställa tjänster via kundportalen https://ko.teracom.se/overkalix.

I tjänsteportalen presenteras alla tillgängliga tjänsteleverantörer och tjänster. I nuläget är elva (11) leverantörer tillgängliga med totalt ett 30 tal olika tjänster. Alla leverantörer erbjuder minst två tjänster. (Internet access & IP-Telefoni). Två leverantörer erbjuder även TV-Tjänster, utöver detta erbjuder vissa leverantörer specialtjänster som t.ex. online backup.

 

Rev. 2017.05.02