process_punkt1

Allt startar med din intresseanmälan! – För att kunna starta upp ett projekt för att så småningom kunna bygga ut bredband så måste det finnas ett antal intresserade i din by / ditt område. (Någon som vill ha bredband via t.ex. optofiber)

Gör din intresseanmälan online på kommunens hemsida: http://www.overkalix.se

BREDBAND till byn

För det fortsatta arbetet med bredbands utbyggnaden  inom vår kommun har en projekt modell utarbetats, modellen har fått namnet ’Bredband till  byn’. Den innehåller alla dom delar/steg som bör beaktas i det fortsatta arbetet. Vidare är modellen  tänkt som en checklista för att möjliggöra det lokala engagemang som är en förutsättning för utbyggnaden. Det lokala engagemanget finner man bl.a. i byaföreningar, byalag, intresse,-föreningar eller liknande.

Målsättning
Arbetet med strategi dokumentet har genomförts med följande Grundläggande inriktning / målsättning – Att investeringarna i IT-Infrastruktur inom Överkalix kommun ska komma att förbättra kommun medborgarnas livsmöjligheter i stort. Aspekt er såsom avstånd / tillgänglighet ska inte vara avgörande för möjligheten till ett rikt och utvecklande liv i vår kommun. Samt att rättvisa och likformade principer skall tillämpas vad avser utbyggnadstakt / prioriteringsordning samt kostnad / prissättning för anslutningar.

Styrning
Bredbandsprojekt inom Överkalix kommun hanteras av en styrgrupp som består av politiker och tjänstemän från kommunen. Gruppens uppgift är att bereda och förankra insatser rörande bredband (Digital kommunikation) inom kommunens gränser.

Bredbandsprojekt / Styrgrupp (KsAu §22 Dnr# 98-2015)
Astrid Isaksson, Överkalix Kommun, Kommunchef  / 0926-74002
Anne Jakobsson, Överkalix Kommun, Politiker
Christina Hjelm, Överkalix Kommun, Politiker
Cia Landin, Överkalix Kommun, Ekonomi samordnare / 0926-74185
Vakant, Överkalix Kommun, Sakkunnig upphandlare
Bredbandssamordnare Ingemar hansson – 070-106 24 84
Göran Larsson, Data-IT ansvarig – 070-632 78 83

E-Post: Förnamn.Efternamn@overkalix.se

Genomförande
Syftet och målet med kommunens bredbandssatsning har en starkt medborgarfokus. I dom flesta fall initieras projektet med utgångspunkt från medborgarna, via intresseanmälan eller genom kontakter med byaföreningar eller liknande.

När projektet startas upp bildas en lokal projektgrupp i samverkan med byn / området som berörs, i projektgruppen ingår alltid bynor / boende i området, projektgruppen består även av kommunens tjänstemän och entreprenörernas projekt ansvariga.

Under byggtiden (Genomförandet) sammankallas projektgruppen löpande för information och för att gemensamt kunna hantera praktiska frågor.

Nästa steg i processen är –> FÖRPROJEKTERINGEN