process_punkt2

Nästa steg är förprojekteringen, här ligger intresset i byn / området som en avgörande parameter. Förprojekteringen omfattar utarbetande av beslutsunderlag, befolkningstal, intresseanmälningar, grov kostnadsberäkning. Kommunstyrelsen fattar beslut om fortsatt projektering inför utarbetandet av projektplan och projektansökan.

Beslut om förprojektering tas av lägst KsAu

Syftet med förprojektering är att inventera intresse i byar / områden för att möjliggöra utbyggnad av bredband. Antalet möjliga kunder är avgörande för om utbyggnad kan ske. Områden med ’lägre’ antal möjliga kan med fördel läggas samman med ’tätare’ områden för att erhålla högre antal anslutningar inom respektive projekt.

  • Intresseanmälningar kan hanteras av byaförening / intresseförening alt. byalag (Byamän)
  • Föprojektering av by/område + avgränsning
  • Kostnadsberäkning
  • Utarbeta projektplan
  • Inlämna projektansökan

Arbeter med förprojekteringen är omfattande, processen hanteras inom projekt styrgrupp består av: 2x Politiker (För politisk insyn / styrning) – Tjänstemän enl. förordningens krav + berörd kompetens inom förvaltningen. Nuvarande sammansättning: Bredbandssamordnaren (Sammankallande), Ekonomiansvarig. Upphandlingsansvaring, IT-Ansvarig samt politiker från kommunledning och opposition.

Nästa steg i processen är –> VERKSTÄLLIGHET