process_punkt3

Nästa steg är verkställighet, här ligger intresset i byn / området som en avgörande parameter. Förprojekteringen omfattar utarbetande av beslutsunderlag, befolkningstal, intresseanmälningar, grov kostnadsberäkning. Kommunstyrelsen fattar beslut om fortsatt detalj projektering inför byggnationen.

Denna del i byggprocessen är omfattande, syftet är att möjliggöra byggnationen. I samverkan med entreprenör säkerställs att erf. Information såsom: beviljad projektansökan, Erf. Avtal, tillstånd, beslut samt resurser finns för byggnationen. Entreprenören ansvarar för att tidsplan utarbetas för genomförandet.

Beslut om byggnation (Verkställighet) tas av kommunstyrelsen (Alt. kommunchef på delegation)

En del av förberedelserna inför beslut & byggstart är sammanställning av tillstånd & avtal – bl.a. kund avtal och avtal om marknyttjande.

Anslutningsavtal – KUND (Rev.103 Ifyllningsbar**)
Markupplåtelseavtal – KUND (Rev.103 Ifyllningsbar**)

**Välj att spara ner dokumenten lokalt, öppna sedan dokumenten med adobe acrobat reader

Andra dokument som behövs inför byggstart

  • Tillstånd av andra markägare / samfällighetsföreningar
  • Tillstånd från väghållare (Vägverket)
  • Fornsök RAA
  • TA-Plan
  • Ev. bygglov / markliv för anläggning

När tillräckligt höga preliminära avslutningstal uppnåtts blir det aktuellt med projektplan och inlämning av projektansökan. Nu påbörjas även ev. upphandling av entreprenör, söka samverkan med andra ledningsägare, ansökningar om tillstånd, miljösamråd m.m.

Inför byggstart behövs också ett anslutningsavtal och ett markupplåtelse avtal med alla fastighetsägare som vill ansluta sina fastigheter till det nya bredbandsnätet. Avtalen är bindande, dom fylls i av fastighetsägaren och skickas in till Överkalix kommun / Data-IT avdelningen, 95681 ÖVERKALIX. I anslutningsavtalet bestämmer du även hur du vill betala anslutningsavgiften, för närvarande kan du välja att betala hela beloppet eller delbetala fyra gånger under ett år. Du kan även välja att finansiera med avbetalning via Sparbanken-NORD fiberlånet.

Med alla avtal och tillstånd på plats och en beviljad projektansökan som underlag kan Kommunstyrelsen nu fattar beslut om byggstart. Nu påbörjas själva byggfasen. Den består av flera delar där detaljprojekteringen är startskottet, nu sker i praktiken all projektering och förberedande aktiviteter som t.ex. utsättning på plats inom byggområdet.

Nästa steg i processen är –> Byggnation STOMME