process_punkt4

Nu är bygget igång! – Det första synliga tecknet på att byggnationen av bredbandsnätet har påbörjats är att det sätts ut en massa käppar och målas en massa streck på marken inom området, det är flera olika aktörer som gör detta.

  • Utsättning av bredbandsnät enl. förprojektering (Detaljprojektering)**
  • Utsättning av vägövergångar / vägtryckningar
  • Utsättning av andra ledningsägares nät, el-ledningar, tele-ledningar, värme-ledningar o.s.v.

Utsättning av andra ledningsägares kablar utförs för att dessa inte ska skadas när grävarbeten går igång.

mätare-ute

Utsättning vid markarbeten beställs via: http://www.ledningskollen.se
LedningskollenLogo

Detaljprojektering av optonätet utförs i ‘fält’ för att anpassa ledningsdragning till faktiska förhållanden. Utsättning av andra ledningsägares kablar utförs för att dessa inte ska skadas när grävarbeten går igång.

plöjning
Plöjning av STOMME i Grelsbyn

När man börjar med en nyanläggning av opto nät i byn / området starta man oftast samtidigt med detalj projekteringen för området, utsträckningen av stomnätet följer oftas någon annan befintlig infrastruktur som t.ex. landsvägen, va-nätet eller byavägen.

kk_skåp nodskåp2
Skarvskåp & Områdes/ByaNOD

Stomnätet går igenom hela byn / området och består av slang / kablar för anslutning av områdesnätet (NOD) och för distribution till kabelskåp i områdesnätet. När man lägger ner stomnätet läggs även s.k. multiduct slang för kundanslutningar på sträckor där sådana senare ska användas för kundanslutningar. Kundanslutningar utförs inte i detta skede!

Anslutningsavgiften uttages vid grävstart, (Påbörjad utbyggnad) och utgör medfinansiering i bredbandsprojektet. Anslutningsvgiften faktureras fastighetsägaren för ansluten fastighet.

Stomnätet förbinder även byn / byanod med övrig opto infrastruktur i kommunen. Stomnätet inom byn sammanbinder byanoden med ett antal fiberskåp som placeras ut på lämpliga avstånd inom området / byn. Se skiss:

natskiss_stomnat

Nästa steg i processen är –> KUNDANSLUTNING

Rev. 2017.05.02