Beslut / Byggstart Etapp2

Förberedelserna inför utbyggnaden går vidare, beslut om verkställighet är taget i KsAu. Byggnationen påbörjas under vår/vinter i samverkan med Vattefall. OPTO anläggs i stolplinje för högspänning mellan Nybyn & Allsån, kabelrör samförlläggs in till N.Tallvik. I byarna förläggs områdesnät med

Byggstart Etapp2

Vattenfall påbörjar byggnation av ny högspänningslinje N.Tallvik –> Nybyn –> Allsån. Vattenfall Service har fått entreprenaden och byggnation av sträckan beräknas påbörjas under hösten/vintern 2017/2018. Stödansökan för bredbandsutbyggnad ‘Etapp-2’ (Jordbruksverket) samt ansökan för stöd ‘Ortssammanbindande nät Öster’ (Tillväxtverket) är sedan