Användarnod
Plats i bostad som används för att koppla in fibern, fiberkonveter samt övrig aktiv kommunikationsutrustning. Se även fiberkonverter / CPE nedan.

Anslutningsutrustning
Aktiv utrustning. Annan aktiv utrustning är exempelvis routrar, switchar, utrustning för trådlöst nätverk (WiFi) och strömförsörjning i bostaden/företaget. Normalt tillhandahålls och övervakas all denna utrustning av din tjänsteleverantör.

Byanod
Byanoden är byanätets överlämningspunkt och kan även vara samma punkt som operatörsnoden. Det är navet i byanätet. Den fysiska plats i den fiberoptiska infrastrukturen där fiberförbindelser utgår dels mot operatörens nät och dels till varje enskild användare i byanätet. Byanoden innehåller nätägarens överlämningspunkt till byanätet. Är fastigheterna mycket utspridda kan det finnas flera anslutningspunkter (överlämningspunkter) till operatörens nät.

CPE
Engelsk förkortning för ‘Customer Premise Equipment’ – Ungefär: Kundutrustning (Utrustning placerad hos kund)

Fastighetsnät
Förbindelse, mellan anslutna hus på fastigheten eller mellan olika lägenheter/rum inne i huset/ husen.

Fiberkabel
Kablar som innehåller optiska fibrer där överföringen av signaler sker i form av ljuspulser.

Fiberkonverter
En apparat som omvandlar det optiska ljuset i fiberkabeln till elektriska signaler. (Optoelektrisk omvandlare) En annan vanlig benämning för fiberkonvetrer är CPE – Engelsk förkortning för ‘Customer Premise Equipment’ – Ungefär: Kundutrustning.

Fördelning
Utrymme, lokal eller dylikt i vilken kablar startar, avgrenas eller avslutas, t.ex. kabelbrunn, kopplingsskåp, kopplingsställe eller skarvlåda.

FTTH
Engels förkortning ‘Fiber To The Home’ – Ungefär: Fiber till hemmet

GSM
Engelsk förkortning ‘Global System for Mobile Communications’ – Mobiltelefonstandard / Andra generationens mobiltelefon nät ‘2G’ – Medger data kommunikation upp till 60kbps

GPRS / EDGE
Engelsk förkortning ‘General Packet Radio Service’ och ‘Enhanced Data rates for GSM Evolution’Mobiltelefonstandard / Tredje generationens mobiltelefon nät ‘3G’ – Medger data kommunikation upp till 600kbps

Kanalisation
Rör/slang avsedd att förlägga fiberkabel i. Kanalisationen underlättar indragning och skyddar kabeln under hela dess tekniska livslängd.

Kundanslutning
Avlämningspunkt för anslutning till enskild kund. Vid leverans är avlämningspunkten vid tomtgräns eller maximalt 25 meter från den byggnad som ska anslutas inom fastigheten. Från avlämningspunkten ansvarar fastighetsägaren för grävning och förläggning av opto rör / skyddsnät fram till huset. Efter att kundanslutningen har färdigställts är anslutningspunkten den plats där opto fibern avslutas i fiberkonverter (CPE).

Kundavtal
Även kallat anslutningsavtal. Tecknas med nätägaren och reglerar villkor för kundanslutningen.

Microrör
Ett litet opto rör, vanligtvis 3mm invändig och 7mm utvändig diameter. Används för kundanslutningar, optofiber blåses in direkt i röret. En s.k.multidict innehåller flera microrör.

LTE
Engelsk förkortning ‘Long-Term Evolution’ – Är en standard för trådlös access (IEEE 802.16) – LTE används främst för bredbands access i nätverk avsedda för mobil kommunikation (Mobiltelefon / GSM/EDGE och UMTS/HSPA nät)

Multiduct
Ett optofiber rör med många mindre microrör i. Används för distribution / spridning av kundanslutningar i området. Multiduct rör avdelas för och skarvas ihop med microrör för kundanslutning.

Operatörsnät/Operatörsnod
Det nät som ägs av den operatör som via sin operatörsnod ansluter sin fiberkabel i byanätets byanod. KO är en förkortning för den kommunikationsoperatör som installerar och driver den kommunikations utrustning som används för att transportera tjänster till användarna.Operatören kan även ha rollen som kommunikationsoperatör.

PMP / P2M
PMP Även P2M betyder Punkt till Multipunkt, används för att beteckna ett yt-täckande radio baserat accessnät. Vanliga typer: WiMAX, 5G / LTE

Samhällsmast
Mastanläggning som etableras, drivs och ägs av samhället (Kommunen) – Upplåts för samhällsnyttig kommunikation som t.ex. trygghetslarm, telemetri o.s.v. Ska även upplåtas för kommersiella tjänsteleverantörer för nyttjande på lika villkor.

Skarvpunkt
Skåp eller inneslutning för koppling och skarvning av kablar.

UMTS/HSPA
Engelsk förkortning ‘Universal Mobile Telecommunications System’ och ‘High Speed Packet Access’ – Är en Mobiltelefonstandard / Fjärde generationens mobiltelefon nät ‘4G’ – Medger data kommunikation upp till 60kbps / 600kbps

WiMAX
Engelsk förkortning ‘Worldwide Interoperability for Microwave Access’ – Är en standard för trådlös access (IEEE 802.16) – WiMAX används främst för bredbands access i glest befolkade områden där annan access teknik inte kan användas